Fon kirke


Veibeskrivelse til Fon kikrke: Fonsveien 297

Fon kirke er en hvit og vakker liten steinkirke. Den ligger høyt og fritt og kan sees fra store deler av bygda. Kirken har gjennomgått store forandringer gjennom tidene. Den har forfalt, blitt gjenreist, påbygd og restaurert i flere omganger, og står i dag som en velholdt og verdifull gammel kirkebygning. Både kirkehuset og deler av interiøret er ved sin alder og vakre utforming en kulturhistorisk skatt. Fon kirke, eksteriør

Kamp om plassering
Kirken er antagelig bygget engang på 1100-tallet. Et gammelt sagn forteller, om byggingen av steinkirken, sto det strid om plasseringen av kirken. De to mektigste bøndene røk opp i strid, bonden på Store-Fon ville ha kirken på Fon, mens bonden på Herkjeft holdt på Herkjeft-høgda. Herkjeft-bonden fikk organisert sine folk og meningsfeller og startet fremkjøring av stein, men bonden på Store-Fon og hans menn fikk i nattens mulm og mørke kjørt steinene til Fon, og der ble kirken bygget. I en versjon av sagnet heter det at Store-fon-folket fikk god hjelp av "de underjordiske". Stedet på Herkjeft-høgda kalles Kjerke-legda den dag i dag, og noen mener av den grunn at "det må være noe i" det gamle sagnet. Andre hevder at kjerke-legda kommer av at mange fra nord-bygda "la vien til kjerka" over Herkjeft-skogen. 
Fon kirke fikk sitt nåværende kirketårn i 1839. Det har vært tårn før den tid, vi vet fra en gammel "besiktigelse" datert 1. desember 1664 er det blant mange feil og mangler ved kirken også anført at "Taarnet findes meget brøstfeldigt". Men var dette tårnet det første? Det er ikke usannsynlig at det eldste tårnet ved Fon kirke var et "rent" klokketårn, en "kampanile" eller støpul, frittstående eller oppsatt nær inntil kirken. Fon kirke hadde engang et tårn i form av en takrytter midt på skipet, slik mange av steinkirkene fra middelalderen har den dag i dag.

Døpefonten
Den døpefonten som er i bruk i dag, bærer innskriften: Givet til fodens kirke anno 1714/ gud til ære wed jørgen olufssøn mandal oc hans hustrue bente mus. På dåpsfatet av messing står det: Til Guds Ære Givet til Fodens Kirke aff Jørgen Mandal oc Bente Mus Anno 1714. Denne døpefonten er ikke den første i Fon kirke. Sannsynligvis stammer søylen til fonten fra Gotland og kan så med en viss sikkerhet dateres tilbake til 1200-tallet, men vi har ikke så sikre data om dette som vi har i Våle kirke og i Ramnes kirke.

Prekestolen
Prekestolen er et klenodium. Den stammer fra 1603. Maleren Ulrik Hendriksen, som i 1940/41 foresto restaurering av prekestolen og altertavlen, skriver at prekestolen har en "enkel, tidlig renessanseutforming". Han skriver videre "I de fire buefelter er evangelistene med attributter fremstillet av en ypperlig barokkmaler, antagelig vedrestaureringen i 1688. Der hvor evangelistenes navne står i dag, har det tidligere vært en innskrift på latin som inneholder det bekjente sted i Romerbrevets 1ste kapitel vers 16:"Jeg skammer mig ikke ved Christi evangelium, ti det er Guds kraft til frelse for hver den som tror". Dette er, ifølge et brev fra professor Oluf Kolsrud til sognepresten i Ramnes i 1940, et kirkehistorisk dokument av stor interesse. "Den er satt der av en av de første evangeliske prester i bygden og uttaler hans hjertes overbevisning. Og den har sin dype, religiøse betydning, som gjelder nå så vel som den gang. Den passer fortreffelig  til evangelistbilledene og er som tekst til dem."

Altertavlen
Altertavlen er fra 1633. Altertavlen er malet i "ungrenessanse-stil" eller "Jarlsberg-renessanse" som også er brukt som betegnelse. Ved restaureringen i 1940 ble tavlens opprinnelige farver og stafferinger fremkalt. Maleren Ulrik Hendriksen skriver i en artikkel "For de 12 småfelters vedkommende stanset jeg ved apostelbilder malt en gang i slutten av sytten hundre årene av en farveglad rokokomaler. Under disse bildene ligger imidlertid den opprinnelige bilder fra 1633, apostlenes navn i gull samt bibelord. Til tavlens midtfeldt var det nødvendig å male nytt bilde, en korfestelsesscene, slik som opprinnelige bildet antagelig har fremstått. Det gamle renessansebildet fra 1633 (men muligvis overmalt med et rokokobilde) ble ved restaureringen i 1873 ødelagt". Det var Ulrik Hendriksen som i 1940 malte det nåværende midtfelt.Kristusbildet som frem til 1940 sto i midtfeltet var malt av greve Joh. Caspar Herman Wedel Jarlsberg. Det henger nå et annet sted i kirken.
Over tavlen med billedrutene er det en stor trekantet gavl eller "overetasje", som i tidens løp har gjennomgått flere forandringer. Tavlen med de 12 billedfelter omkring flankeres av to ørneaktige fuglefigurer med fargerik dekor. Disse figurene er plassert på tavlen i en dekorativ hensikt og har ingen symbolsk betydning, ifølge de sakkyndige.

Kirkeklokkene
Det er to klokker i Fon kirke, begge er støpt på Nauen i Sem. Tidlig på 1990-tallet ble det oppdaget en tydelig sprekk i den eldste av de to kirkeklokkene våre (fra 1849). Klokkestøper Olsen Nauen framholdt at kirkeklokka kunne være farlig å bruke, og at den ikke kunne repareres. Dermed ble det klart at menighetsrådet måtte arbeide for å skaffe ei ny kirkeklokke.
Olsen Nauen Klokkestøperi leverte ny kirkeklokke i desember 1992, den gamle fikk plass på klokkestøperiets museum på Nauen gård. Den nye kirkeklokka fikk samme dekor som den gamle, men ny inskripsjon:
JEG KALLER TIL HØYTID,
JEG KALLER TIL FEST:
KOM HIT OG VÆR VÅR HERRES GJEST!
I SORG OG GLEDE GÅR KLOKKENS BUD

Den andre kirkeklokken fra 1911 har følgende inskripsjon: "Jeg ringer støvet i gravens favn, gud favner sjelen i Jesu navn". 
Vi vet ikke sikkert om når det kom kirkeklokker i Fon kirke, men fra kirkeregnskapene vet vi at "begge klokkene" måtte støpes om i 1685. Vi vet ikke hvor gamle klokkene var da de ble støpt om, eller om disse klokken var de første i Fon kirke. 

Orgelet
I 1952 ble det tatt i bruk et nytt orgel, som av flere grunner ikke virket tilfredsstillende, bl.a. fordi orgelet ble plassert i et rom på kirkeloftet, hvorfra lyden kom til kirkerommet gjennom en åpning i taket over. Overføringen fra  spillepulten på galleriet til orgelet på loftet bød også på problemer. Dessuten var det brukt  materialer i orgelet som bar et visst krisepreg. Fra sakkyndig hold ble det påpekt at det ikke burde bekostes mer på det "gamle" orgelet og i 1986 ble det anskaffet nytt orgel. Det nye orgelet, med 1 manual og 9 stemmer, er montert midt på galleriet på vestgavlen. Det gamle står fortsatt på loftet.
For ytterligere opplysninger om Fon kirke se heftet "Fon kirke gjennom tidene" utgitt av Fon Menighetsråd i 1992 og utarbeidet av Erling Gran.

Tilbake